Alexey Zakurdaev

University student
Group AUZ-463c